Veri Hazırlama ve Kontrol Birimi
07 Eylül 2018

Veri Hazırlama ve Kontrol Birimi

  1. İstatistik alanında veri ihtiyacı duyulan alanları ve veri derleme yöntemlerini, istatistiki tanım ve sınıflamalarının Bakanlık ve bağlı kuruluşları ile iş birliği içinde belirlenmesi ve kayıt sistemlerinin oluşturulmasından,
  2. Sağlık alanında toplanan tüm veri tabanlarına gönderilen verilerin takibi, kayıt altına alınması, Bakanlık ve bağlı kuruluşları ile iş birliği içinde temininin sağlanmasından,
  3. Toplanması talep edilen verilerin değerlendirilerek, Bilişim Altyapısının ve Karar Destek Sisteminin oluşturulması konularında görüş ve katkı sağlanmasından,
  4. Sağlık verilerinin doğru, güvenilir, tam ve kullanılabilir olmasının kontrol edilmesinden,
  5. CİMER, SABİM, BİMER vb. bilgi edinme kanalları ile Daire Başkanlığına gelen veri taleplerinin değerlendirilerek cevaplanmasından,
  6. Kurum taşra teşkilatının istatistik faaliyetlerine ilişkin koordinasyonun sağlanması, veri toplama yöntemlerine yönelik gerekli düzenlemenin yapılması ve ulaşılabilir kılınmasından,
  7. Acil durumlarda ortaya çıkabilecek veri ve bilgi taleplerinin koordinasyonun sağlanmasından ve yönetilmesinden,

Sorumludur.


 

  TELEFON NUMARALARI                  
+90 312 565 0470 dahili: 30470 
+90 312 565 0471 dahili: 30471